- Tổng số CB-GV- NV: Toàn trường có 35 CBGVNV trong đó CBQL: 03; GV giảng dạy 23, nhân viên: 9 + Tổng số người đã được biên chế : 23 trong đó CBQL: 03; giáo viên: 18, nhân viên : 02 + Số giáo viên hợp đồng theo quyết định 2059: 05 + Số giáo viên hợp đồng ngắn hạn (trường tự hợp đồng): 0 + Số ...